Care

روت کانال تراپی (درمان ریشه)

2021-12-20T06:47:44-01:00

درمان ریشه به طور عامیانه نام عصب کشی برای ای درمان به کار میرود زمانیکه پوسیدگی دندان عمیق باشد و یا با هر دلیل مثل ضربه وارده به دندان یا وجود ضایعه در ریشه یا ... پالپ یا عصب دندان درگیر شده باشد ، این درمان قابل انجام [...]

کامپوزیت ونیر

2021-12-20T06:33:55-01:00

کامپوزیت وینر نوعی درمان زیبایی است که درآن پوسته نازکی از جنس کامپوزیت روی سطح دندن قرار میگیرد از این درمان جهت طراحی لبخند استفاده میشود و میتوان شکل و رنگ دندان ها را به بهترین شکل اطصلاح نمود برای انجام این درمان نیاز به تراشیدن دندان ها [...]

Go to Top